fbpx

Rejestracja

A password will be sent to your email address.

Twoje dane osobowe zostaną użyte do obsługi twojej wizyty na naszej stronie, zarządzania dostępem do twojego konta i dla innych celów o których mówi nasza polityka prywatności.

Masz już konto? Zaloguj się →

Regulamin Sklepu Drsobieraj.Com

Korzystanie Z Serwisu Następuje Na Zasadach Określonych W Niniejszym Regulaminie.

Definicje

 1. Użyte w regulaminie zwroty mają następujące definicje:

 1. a) Serwis – ogół informacji i funkcjonalności zawartych na stronie internetowej oraz podstronach https://drsobieraj.com

 1. b) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z serwisu https://drsobieraj.com

 1. c) Usługodawca – Urolog sp. z o.o. z siedzibą w Krościenko Wyżne przy ul. Kasztanowa 31 (38-422), właściwym sądem rejestrowym jest sąd rejonowy w Rzeszowie, XII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, KRS: 0000341288, NIP: 6842581472, REGON: 180496151, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.

 1. d) Regulamin – regulamin dostępny pod adresem https://drsobieraj.com/regulamin 

 1. e) Usługa – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną, w tym:

– sprzedaż na rzecz użytkowników produktów dostępnych w serwisie.

f ) Awaria – niemożliwość korzystania przez użytkownika z usługi, w szczególności brak dostępu do serwisu, brak możliwości zalogowania się do panelu użytkownika, brak możliwość edycji podstawowych danych użytkownika.

 1. g) Adres e-mail usługodawcy – sklep@drsobieraj.com


  Postanowienia ogólne
 1. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji. 
 2. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Regulamin w formacie pdf celem umożliwienia jego przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności. Na żądanie Użytkownika Regulamin zostanie przesłany na adres e-mail w taki sposób, który umożliwi mu pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne ze zgodą na związanie się jego treścią. Zgoda zostaje wyrażona poprzez zaznaczenie okienka potwierdzającego zapoznanie się z regulaminem oraz wyrażenie zgody na jego postanowienia.
 4. Niniejsza strona internetowa (szata graficzna oraz skrypt) stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z powyższym zakazanym jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie jakichkolwiek jej elementów.
 5. Usługodawca może wprowadzić zmiany w regulaminie. Znajdą one swoje zastosowanie względem Użytkowników, którzy zarejestrowali konto w Serwisie lub też dokonali już zakupu w Serwisie w terminie 7 dni od dnia poinformowania ich na adres e-mail, lub numer telefonu o zmianie treści regulaminu. W trakcie realizacji zamówienia swoje zastosowanie znajdzie poprzednia treść regulaminu. 
 6. Użytkownik może w każdym czasie usunąć konto.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na warunkach oraz w zakresie określonym w regulaminie.
 2. Świadczenie usług polega na możliwości dokonywania zakupu produktów dostępnych w serwisie, na możliwości zarejestrowania konta w serwisie oraz otrzymywaniu powiadomień o nowościach, oraz ofertach. 
 3. Użytkownicy dokonują zakupu produktów dostępnych w serwisie za cenę wskazaną przy produkcie oraz przy uwzględnieniu ceny transportu, natomiast założenie i korzystanie z konta użytkownika, jak i też otrzymywanie powiadomień o nowościach oraz ofertach jest bezpłatne.
 4. Użytkownicy w panelu użytkownika mogą wskazać swoje dane do rozliczeń: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, miasto, kraj, kod pocztowy, telefon. Dane te mogą być edytowane.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 6. Urządzenie użytkownika w celu skorzystania z usługi musi spełniać następujące kryteria:

– połączenie z internetem;

– dostęp do poczty elektronicznej;

– przeglądarka internetowa powinna umożliwiać akceptację i wyłączenie plików „cookies” oraz obsługę Javascript;

– system operacyjny Android lub IOS (w przypadku korzystania z funkcjonalności sklepu za pośrednictwem aplikacji mobilnej);

– zaktualizowane aplikacje mobilne (w przypadku korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego za pośrednictwem aplikacji mobilnej).

 1. Usługodawca korzysta z plików cookies w celach statystycznych, umożliwienia użytkownikowi prawidłowego korzystania z serwisu oraz w celach marketingowych. Pliki cookies w celu prawidłowego korzystania z serwisu są stosowane w szczególności w celu zapisywania danych w koszyku zakupów podczas korzystania z poszczególnych podstron serwisu. 

Rejestracja użytkownika w serwisie

 1. W celu zarejestrowania konta w serwisie użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, w którym podaje adres e-mail oraz hasło. Na tej podstawie zostaje założone konto użytkownika.
 2. Potwierdzenie założenia konta użytkownika zostaje wysłane na adres e-mail użytkownika. 
 3. Użytkownik może zalogować się do panelu użytkownika poprzez kliknięcie ikonę „osoby” w prawym górnym rogu. Wskazane przez użytkownika dane do logowania (adres e-mail i hasło) zabezpieczają dane wskazane w panelu użytkownika przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.
 4. Zakupu produktów można dokonywać w serwisie zarówno wtedy, gdy użytkownik zarejestrował konto w serwisie, jak i też wtedy, gdy nie dokonał rejestracji.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podawania aktualnych danych zgodnie z prawdą. Aktualizacja danych powinna nastąpić niezwłocznie po każdej ich zmianie za pomocą panelu użytkownika.
 6. W panelu użytkownika można wskazać swoje dane do rozliczeń: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, miasto, kraj, kod pocztowy, telefon. Dane te mogą być edytowane. 

Korzystanie z Serwisu bez rejestracji

 1. Użytkownik może złożyć zamówienie produktów w Serwisie jako gość. W tym celu musi podać swoje imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, kraj zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu oraz ewentualne inne dane pozwalające zlokalizować miejsce dostarczenia produktu. 

Prawa i obowiązki stron umowy

 1. Usługodawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do udostępniania użytkownikowi funkcjonalności serwisu. 
 2. Usługodawca świadczy usługi od chwili zarejestrowania konta w serwisie lub akceptacji regulaminu w zakresie dokonywanych zakupów. Względem wysyłania użytkownikom powiadomień o nowościach i ofertach w serwisie od chwili wyrażenia zgody na wysyłanie informacji poprzez adres e-mail lub numer telefonu.
 3. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wysłanie na adres e-mail usługodawcy sklep@drsobieraj.com żądania usunięcia konta z serwisu bądź też wycofania zgody na przesyłanie powiadomień o nowościach i wyprzedażach w serwisie.
 4. Kontakt z administratorem powinien nastąpić poprzez adres e-mail sklep@drsobieraj.com.

Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1.Informacje znajdujące się na stronie internetowej Serwisu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Użytkownik składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w Serwisie składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 1. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje od Serwisu wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. 
 2. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, Usługodawca potwierdzi Użytkownikowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Użytkownikowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Serwisie jest adres dostawy wskazany przez Użytkownika.

Płatności

 1. Użytkownik może dokonać płatności za pomocą przelewu. W tym celu po wypełnieniu formularza z danymi do dostawy, wybraniu metody dostawy użytkownik zostanie przekierowany do płatności. Użytkownik może skorzystać z jednego z trzech operatorów płatności (PayPal – PayPal Inc., PayPro S.A. -Przelewy24, Mollie B.V.  – Mollie).
 2. Brak zapłaty spowoduje, że użytkownik nie będzie mógł sfinalizować transakcji i Usługodawca nie dokona wysyłki zamówionych produktów. 
 3. Do każdej transakcji sprzedaży Usługodawca załącza elektroniczną fakturę VAT.
 4. Z chwilą akceptacji regulaminu użytkownik wyraża zgodę na przesłanie mu faktury drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail. Kupujący może zastrzec, że chce otrzymać fakturę VAT w formie papierowej. Faktura zostanie wysłana wraz z zamówionym produktem. 
 5. Cena produktów, które można zakupić to cena z doliczonym podatkiem VAT. Do ceny produktu należy doliczyć cenę doręczenia wskazaną w formularzu zamówienia. Powyższa cena jest ceną całkowitą, jaka zostanie naliczona za dokonywane zakupy w serwisie.

Doręczenia

 1. Usługodawca wyśle zakupiony towar w terminie 7 dni od dnia otrzymaniu przelewu za zakupione produkty. 

 1. Wysyłka towaru nastąpi za pośrednictwem kuriera, z którym współpracuje Usługodawcą i na adres do wysyłki wskazany przez Użytkownika podczas zakładania jego konta w serwisie lub też tworzenia zamówienia.

 1. Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad.

 1. Cena za dostarczenie przesyłki kurierem będzie wskazana w zakładce zamówienia przed dokonaniem płatności.

Reklamacja produktów

 1. W przypadku nienależytego świadczenia usług przez usługodawcę, w szczególności z powodu wad, które mogą posiadać produkty sprzedawane przez Usługodawcę, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. 
 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie po wykryciu wad na adres e-mail Usługodawcy tj. sklep@drsobieraj.com lub też listownie na adres siedziby Usługodawcy.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.
 4. Za datę złożenia reklamacji przyjmuje się datę wpływu wiadomości e-mail do Usługodawcy lub odebrania listu przez Usługodawcę.
 5. Po złożeniu reklamacji w wyżej wskazany sposób należy przesłać zakupiony produkt na adres siedziby Usługodawcy tj. Krościenko Wyżne przy ul. Kasztanowa 31 (38-422).
 6. Usługodawca nie później niż w terminie 30 dni wskaże na adres e-mail Użytkownika, czy wada rzeczywiście wystąpiła, jaka była jej przyczyna oraz w jaki sposób została rozpatrzona reklamacja.
 7. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie oświadczenia w imieniu tego podmiotu może składać osoba, która jest umocowana do działania w jej imieniu.

Reklamacja funkcjonowania serwisu

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@drsobieraj.com lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy. W reklamacji Użytkownik powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.
 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie oświadczenia w imieniu tego podmiotu może składać osoba, która jest umocowana do działania w jej imieniu.

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów:
 1. Doręczenia rzeczy, który jest wyższy niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Usługodawcę. 
 2. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy np. opakowania.
 3. Świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć na adres e-mail usługodawcy (sklep@drsobieraj.com) bądź też przesłać oświadczenie o odstąpieniu pisemnie do siedziby Usługodawcy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta bądź też dostępnego pod adresem drsobieraj.com/pages/odstapienie.
 3. Jeśli Użytkownik odstąpi od umowy poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy, to Usługodawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia.
 4. Usługodawca zwraca uwagę, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownikowi zostaną zwrócone wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Użytkownik zgodził się na inne rozwiązanie.
 6. Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.
 7. Użytkownik ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegóły o sposobach pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji znajdują się na poniższej stronie internetowej:                                         https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Plik PDF Regulaminu:

>> Kliknij Tutaj i Przejdź do Pliku PDF <<

Dariusz Sobieraj - lekarz medycyny, chirurg, specjalista urolog. Pełen obiektywizmu wobec służby zdrowia — Doktor Dariusz Sobieraj

Jako reprezentant świata medycznego dostrzega problemy i luki obecne w publicznej służbie zdrowia. Jest orędownikiem rozwoju innowacyjnej medycyny na Podkarpaciu. Stworzył podłoże do przyznania maksymalnej puli środków finansowych ze źródeł krajowych, samorządowych i funduszy unijnych na rozwój infrastruktury Szpitali z powiatu krośnieńskiego, brzozowskiego, jasielskiego i sanockiego. 


Ojciec wydziału lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim

Lekarz Dariusz Sobieraj to prekursor idei otwarcia zawodów medycznych i utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Nadał impuls rozwojowi działań prewencyjnych w obszarze zdrowia publicznego i aktywnie wspiera, a także prowadzi profilaktykę zdrowotną poprzez organizowanie spotkań edukacyjnych dla osób w każdym wieku.
 
Jest organizatorem akcji informacyjnych dotyczących problemów zdrowotnych m.in. akcji „Zadbaj o swoje zdrowie!”. Zgodnie z hasłem „lepiej zapobiegać niż leczyć” uczula mieszkańców Podkarpacia na łamach social mediów, lokalnej prasy czy wywiadów do zwrócenia szczególnej uwagi na badania profilaktyczne i na lekarskie wizyty kontrolne.
dokładnie gdzie?
 
Lekarz Doktor Sobieraj edukuje i wspiera uczestników konferencji, wydarzeń oraz akcji, które mają na celu ochronę zdrowia i zwiększanie świadomości o profilaktyce.
 
Popularyzacja jego przesłań zawiera się w wielu działaniach i trafia do bardzo zróżnicowanych grup wiekowych. 


Doktor Sobieraj głosem do Młodzieży 

Swoją wiedzę i doświadczenie medyczne skierował do młodych osób podczas trwania akcji „Zdrowie młodzieży”. Aranżował pogadanki o używkach, AIDS, HIV, a nawet podniósł kwestię urazowości w szkole. 
 
Poruszał wśród młodzieży także tematy związane ze zdrowiem psychicznym. Ten sektor jest wciąż niedofinansowywany oraz lekceważony przez współczesną służbę zdrowia, czemu Dr Sobieraj czynnie próbuje przeciwdziałać.


Przypomina o profilaktyce i obecności chorób cywilizacyjnych

Lekarz Dariusz Sobieraj aktywnie włącza się do wydarzeń, które mają wspierać oraz edukować w zakresie chorób cywilizacyjnych, do których zaliczamy na przykład cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, NTM oraz choroby nowotworowe o urologicznym podłożu. Na szczególne uznanie należy aktywny udział w akcji „Zwalczanie chorób nowotworowych”.


Mąż, Ojciec, Dziadek i Lekarz w trosce o wszystkie Dzieci

Porusza także tematy wciąż zamiatane pod dywan przez organizacje mające wspierać szkolnictwo. Dzięki wydarzeniom takim jak: „Zdrowe żywienie dzieci a choroby wieku dorosłego” oraz „Szkoła ma uczyć, a nie tuczyć”, odniósł się do problemu żywienia w placówkach oświatowych.


…i o Mieszkańców sąsiednich powiatów!

Doktor Sobieraj był pomysłodawcą i organizatorem podkarpackiej akcji promującej zdrowy styl życia i regularne badania profilaktyczne „Zadbaj o swoje zdrowie!” na terenie powiatów krośnieńskiego, brzozowskiego, jasielskiego i sanockiego.
 
Swoje szerokie doświadczenie medyczne z zakresu urologii przedstawił podczas wydarzenia  „Prostata na lata”.
 
Lekarz Dariusz Sobieraj stawia na promowanie zasad zmniejszających ryzyko występowania nowotworów, chorób cywilizacyjnych i kładzie nacisk na priorytetową potrzebę zmiany nawyków żywieniowych i stylu życia społeczno-kulturowego.


To nie koniec społecznej działalności Lekarza Dariusza Sobieraja

Dzięki niewątpliwemu zaangażowaniu w sprawy społeczne doprowadził do zorganizowania cyklu Podkarpackich Warsztatów Endoskopowych. Promują one wprowadzanie innowacyjnych technik medycznych w podkarpackich szpitalach. 
 
Ta inicjatywa sprawiła, że ta podkarpacka placówka zdrowotna gości wybitnych polskich i ukraińskich Specjalistów z zakresu medycyny. Spotkania te są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i do dyskusji pomiędzy Liderami w dziedzinie laparoskopii urologicznej. To oznacza, że Pacjenci szpitala na Podkarpaciu mogą korzystać na wymianie wiedzy, metod i technik, które są omawiane na owych wydarzeniach. 
 
Doktor Sobieraj aktywnie propaguje i rozwija mało inwazyjne, a także w pełni bezpieczne techniki leczenia schorzeń onkologicznych w rodzimej służbie zdrowia. Jest gorliwym zwolennikiem poglądu, że „Pacjent, jego zdrowie i komfort psychiczno-fizyczny jest najważniejszy w leczeniu”.


Dariusz Sobieraj swoimi słowami

Urodziłem się 3 grudnia 1962 r. w Ćmielowie w województwie świętokrzyskim. Dzięki wartościom wyniesionym z domu rodzinnego idea działania na rzecz drugiego człowieka oraz lokalnej społeczności była od zawsze silnie zakorzeniona w mojej naturze.

Moje wykształcenie 

W roku 1988 ukończyłem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie, po czym podjąłem pracę w Szpitalu w Brzozowie. Na początku — jako młodszy asystent na Oddziale Chirurgii Ogólnej, a następnie na stanowisku Kierownika Oddziału Pomocy Doraźnej. 
 
W trakcie pracy zawodowej zdobywałem specjalistyczną wiedzę z zakresu chirurgii ogólnej i urologii. Owoce swojej pracy zobaczyłem już 1 września 1997 r., kiedy zostałem powołany na stanowisko Zastępcy Ordynatora Oddziału Chirurgii w Brzozowie. To było niesamowite wyróżnienie, które jeszcze bardziej zmotywowało mnie do realizowania medycznych i prospołecznych celów.


Do udoskonalania służy zdrowia potrzeba pieniędzy. Mój cel, jako lekarza to je pozyskać — dopiero później leczyć. 

Dokładnie 22 grudnia 1997 r. po rozstrzygnięciu postępowania konkursowego zostałem zatrudniony na stanowisku Ordynatora Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Krośnie. Funkcję tę pełnię do tej pory. 
 
W tym czasie podejmowałem wiele inicjatyw mających na celu stworzenie i zorganizowanie jak najlepszych warunków funkcjonowania Oddziału oraz poprawę jego możliwości finansowych. To pozwoliło mi w znacznej mierze na wyposażenie Oddziału w nowoczesny sprzęt, nieosiągalny dla tej placówki jak do tej pory.
 
Wraz z zespołem moich współpracowników wdrożyliśmy na naszym Oddziale najbardziej innowacyjne zabiegi urologiczne. Do listy procedur wykonywanych w miejscu mojej pracy dołączyły: usunięcie pęcherza moczowego z utworzeniem zastępczego pęcherza jelitowego czy radykalna prostatektomia. Nie zamknęliśmy się jednak wyłącznie na wyżej wymienione metody.  Wykonujemy wiele zabiegów endoskopowych i klasycznych.
 
W roku 2008, dzięki wysokiemu poziomowi motywacji do zmiany wygody i ulepszania precyzji wykonywania zabiegów, pozyskałem środki finansowe na zakup lasera do waporyzacji prostaty. Zorganizowałem także sympozjum naukowe z udziałem wielu sław urologicznych z całej Polski, co dało mi możliwość przekazania swojej wiedzy innym Specjalistom.
 
Od dnia 1.07.2008 r. byłem Konsultantem ds. Urologii dla Województwa Podkarpackiego.
Moja działalność nie ograniczała się nigdy wyłącznie do sektora zawodowego. Czynnie uczestniczyłem w życiu Powiatu, Komisji Zdrowia czy udzielałem się w przedsięwzięciach społecznych, które przyczyniły się do poprawy funkcjonowania wielu mieszkańców.


Staram się działać na wielu płaszczyznach — wtedy widzę najlepsze efekty

Przez 12 lat pełniłem funkcję radnego Powiatu Krośnieńskiego. W latach 1998 – 2002 byłem Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz Przewodniczącym Komisji Zdrowia i Rodziny. W kolejnej kadencji pełniłem obowiązki członka Komisji Zdrowia i Rodziny oraz Komisji Budżetu i Finansów, a w roku 2006 zostałem ponownie wybrany i powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, a także członka Komisji Transportu i Budownictwa oraz Komisji Zdrowia i Rodziny. 
 
Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas pełnienia wyżej wymienionych funkcji wiem, jak w praktyce funkcjonuje samorząd oraz jakie środki należy podjąć, aby skutecznie działać na rzecz rozwoju lokalnego środowiska.
 
Zaufanie, którym obdarzyła mnie lokalna społeczność, doprowadziło do momentu, kiedy zostałem wybrany na radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w listopadzie 2010 roku. W latach 2010 – 2013 pełniłem w nim funkcję Wiceprzewodniczącego Sejmiku oraz Przewodniczącego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji. Jestem również członkiem Komisji Głównej oraz Komisji Ochrony Zdrowia Polityki Prorodzinnej i Społecznej.
 

Prywatnie…

Jestem żonaty, mam czworo wspaniałych dzieci i troje wnucząt, którym na co dzień wpajam wartości związane z dobroczynną ingerencją w sprawy społeczne. Nie zapominam rzecz jasna o kwestiach medycznych, takich jak zdrowy styl życia, profilaktyka… Ale pamiętam również o „ludzkim” obliczu Męża, Ojca i Dziadka, a także Przyjaciela dla lokalnej społeczności, którą wspieram. 
 
Mieszkam oraz pracuję w ___, gdzie wciąż przychodzą mi do głowy pomysły na zwiększanie jakości służby zdrowia oraz te związane z organizacją akcji propagujących troskę o zdrowie i profilaktykę. 


Działalność ogólna Lekarza Dariusza Sobieraja

Dr n. med. Lekarz medycyny, chirurg, specjalista urolog, a także specjalista organizacji i ochrony zdrowia. Kierownik Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. W latach …….. również Wojewódzki Konsultant z zakresu Urologii dla województwa podkarpackiego. Od 1998 r. biegły sądowy ds. urologii.
 
Członek Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Urologicznego, ale także Członek międzynarodowych Towarzystwa Naukowych, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU) i Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego (AUA). 
 
Lekarz Dariusz Sobieraj, od wielu lat wprowadza nowoczesne oraz niezwykle innowacyjne techniki leczenia w województwie podkarpackim. Tym samym w znacznym stopniu przyczynił się do wzrostu jakości służby zdrowia w tym regionie.
 
Do zasług dr. n. med. Dariusza Sobieraja możemy także zaliczyć aktywną działalność społeczną m.in. radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV i V kadencji. W Sejmiku IV kadencji członek Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji. W latach 2010-2013 i 2014 Wiceprzewodniczący Sejmiku.
 
Z powodzeniem łączy pracę zawodową z działalnością społeczną, gdzie kieruje się mottem: „Dobro człowieka dobrem najwyższym”.