Rejestracja

A password will be sent to your email address.

Twoje dane osobowe zostaną użyte do obsługi twojej wizyty na naszej stronie, zarządzania dostępem do twojego konta i dla innych celów o których mówi nasza polityka prywatności.

Masz już konto? Zaloguj się →

Regulamin Sklepu Drsobieraj.Com

Korzystanie Z Serwisu Następuje Na Zasadach Określonych W Niniejszym Regulaminie.

Definicje

 1. Użyte w regulaminie zwroty mają następujące definicje:

 1. a) Serwis – ogół informacji i funkcjonalności zawartych na stronie internetowej oraz podstronach https://drsobieraj.com

 1. b) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z serwisu https://drsobieraj.com

 1. c) Usługodawca – Urolog sp. z o.o. z siedzibą w Krościenko Wyżne przy ul. Kasztanowa 31 (38-422), właściwym sądem rejestrowym jest sąd rejonowy w Rzeszowie, XII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, KRS: 0000341288, NIP: 6842581472, REGON: 180496151, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.

 1. d) Regulamin – regulamin dostępny pod adresem https://drsobieraj.com/regulamin 

 1. e) Usługa – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną, w tym:

– sprzedaż na rzecz użytkowników produktów dostępnych w serwisie.

f ) Awaria – niemożliwość korzystania przez użytkownika z usługi, w szczególności brak dostępu do serwisu, brak możliwości zalogowania się do panelu użytkownika, brak możliwość edycji podstawowych danych użytkownika.

 1. g) Adres e-mail usługodawcy – sklep@drsobieraj.com


  Postanowienia ogólne
 1. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji. 
 2. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Regulamin w formacie pdf celem umożliwienia jego przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności. Na żądanie Użytkownika Regulamin zostanie przesłany na adres e-mail w taki sposób, który umożliwi mu pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne ze zgodą na związanie się jego treścią. Zgoda zostaje wyrażona poprzez zaznaczenie okienka potwierdzającego zapoznanie się z regulaminem oraz wyrażenie zgody na jego postanowienia.
 4. Niniejsza strona internetowa (szata graficzna oraz skrypt) stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z powyższym zakazanym jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie jakichkolwiek jej elementów.
 5. Usługodawca może wprowadzić zmiany w regulaminie. Znajdą one swoje zastosowanie względem Użytkowników, którzy zarejestrowali konto w Serwisie lub też dokonali już zakupu w Serwisie w terminie 7 dni od dnia poinformowania ich na adres e-mail, lub numer telefonu o zmianie treści regulaminu. W trakcie realizacji zamówienia swoje zastosowanie znajdzie poprzednia treść regulaminu. 
 6. Użytkownik może w każdym czasie usunąć konto.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na warunkach oraz w zakresie określonym w regulaminie.
 2. Świadczenie usług polega na możliwości dokonywania zakupu produktów dostępnych w serwisie, na możliwości zarejestrowania konta w serwisie oraz otrzymywaniu powiadomień o nowościach, oraz ofertach. 
 3. Użytkownicy dokonują zakupu produktów dostępnych w serwisie za cenę wskazaną przy produkcie oraz przy uwzględnieniu ceny transportu, natomiast założenie i korzystanie z konta użytkownika, jak i też otrzymywanie powiadomień o nowościach oraz ofertach jest bezpłatne.
 4. Użytkownicy w panelu użytkownika mogą wskazać swoje dane do rozliczeń: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, miasto, kraj, kod pocztowy, telefon. Dane te mogą być edytowane.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 6. Urządzenie użytkownika w celu skorzystania z usługi musi spełniać następujące kryteria:

– połączenie z internetem;

– dostęp do poczty elektronicznej;

– przeglądarka internetowa powinna umożliwiać akceptację i wyłączenie plików „cookies” oraz obsługę Javascript;

– system operacyjny Android lub IOS (w przypadku korzystania z funkcjonalności sklepu za pośrednictwem aplikacji mobilnej);

– zaktualizowane aplikacje mobilne (w przypadku korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego za pośrednictwem aplikacji mobilnej).

 1. Usługodawca korzysta z plików cookies w celach statystycznych, umożliwienia użytkownikowi prawidłowego korzystania z serwisu oraz w celach marketingowych. Pliki cookies w celu prawidłowego korzystania z serwisu są stosowane w szczególności w celu zapisywania danych w koszyku zakupów podczas korzystania z poszczególnych podstron serwisu. 

Rejestracja użytkownika w serwisie

 1. W celu zarejestrowania konta w serwisie użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, w którym podaje adres e-mail oraz hasło. Na tej podstawie zostaje założone konto użytkownika.
 2. Potwierdzenie założenia konta użytkownika zostaje wysłane na adres e-mail użytkownika. 
 3. Użytkownik może zalogować się do panelu użytkownika poprzez kliknięcie ikonę „osoby” w prawym górnym rogu. Wskazane przez użytkownika dane do logowania (adres e-mail i hasło) zabezpieczają dane wskazane w panelu użytkownika przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.
 4. Zakupu produktów można dokonywać w serwisie zarówno wtedy, gdy użytkownik zarejestrował konto w serwisie, jak i też wtedy, gdy nie dokonał rejestracji.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podawania aktualnych danych zgodnie z prawdą. Aktualizacja danych powinna nastąpić niezwłocznie po każdej ich zmianie za pomocą panelu użytkownika.
 6. W panelu użytkownika można wskazać swoje dane do rozliczeń: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, miasto, kraj, kod pocztowy, telefon. Dane te mogą być edytowane. 

Korzystanie z Serwisu bez rejestracji

 1. Użytkownik może złożyć zamówienie produktów w Serwisie jako gość. W tym celu musi podać swoje imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, kraj zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu oraz ewentualne inne dane pozwalające zlokalizować miejsce dostarczenia produktu. 

Prawa i obowiązki stron umowy

 1. Usługodawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do udostępniania użytkownikowi funkcjonalności serwisu. 
 2. Usługodawca świadczy usługi od chwili zarejestrowania konta w serwisie lub akceptacji regulaminu w zakresie dokonywanych zakupów. Względem wysyłania użytkownikom powiadomień o nowościach i ofertach w serwisie od chwili wyrażenia zgody na wysyłanie informacji poprzez adres e-mail lub numer telefonu.
 3. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wysłanie na adres e-mail usługodawcy sklep@drsobieraj.com żądania usunięcia konta z serwisu bądź też wycofania zgody na przesyłanie powiadomień o nowościach i wyprzedażach w serwisie.
 4. Kontakt z administratorem powinien nastąpić poprzez adres e-mail sklep@drsobieraj.com.

Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1.Informacje znajdujące się na stronie internetowej Serwisu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Użytkownik składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w Serwisie składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 1. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje od Serwisu wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. 
 2. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, Usługodawca potwierdzi Użytkownikowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Użytkownikowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Serwisie jest adres dostawy wskazany przez Użytkownika.

Płatności

 1. Użytkownik może dokonać płatności za pomocą przelewu. W tym celu po wypełnieniu formularza z danymi do dostawy, wybraniu metody dostawy użytkownik zostanie przekierowany do płatności. Użytkownik może skorzystać z jednego z trzech operatorów płatności (PayPal – PayPal Inc., PayPro S.A. -Przelewy24, Mollie B.V.  – Mollie).
 2. Brak zapłaty spowoduje, że użytkownik nie będzie mógł sfinalizować transakcji i Usługodawca nie dokona wysyłki zamówionych produktów. 
 3. Do każdej transakcji sprzedaży Usługodawca załącza elektroniczną fakturę VAT.
 4. Z chwilą akceptacji regulaminu użytkownik wyraża zgodę na przesłanie mu faktury drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail. Kupujący może zastrzec, że chce otrzymać fakturę VAT w formie papierowej. Faktura zostanie wysłana wraz z zamówionym produktem. 
 5. Cena produktów, które można zakupić to cena z doliczonym podatkiem VAT. Do ceny produktu należy doliczyć cenę doręczenia wskazaną w formularzu zamówienia. Powyższa cena jest ceną całkowitą, jaka zostanie naliczona za dokonywane zakupy w serwisie.

Doręczenia

 1. Usługodawca wyśle zakupiony towar w terminie 7 dni od dnia otrzymaniu przelewu za zakupione produkty. 

 1. Wysyłka towaru nastąpi za pośrednictwem kuriera, z którym współpracuje Usługodawcą i na adres do wysyłki wskazany przez Użytkownika podczas zakładania jego konta w serwisie lub też tworzenia zamówienia.

 1. Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad.

 1. Cena za dostarczenie przesyłki kurierem będzie wskazana w zakładce zamówienia przed dokonaniem płatności.

Reklamacja produktów

 1. W przypadku nienależytego świadczenia usług przez usługodawcę, w szczególności z powodu wad, które mogą posiadać produkty sprzedawane przez Usługodawcę, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. 
 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie po wykryciu wad na adres e-mail Usługodawcy tj. sklep@drsobieraj.com lub też listownie na adres siedziby Usługodawcy.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.
 4. Za datę złożenia reklamacji przyjmuje się datę wpływu wiadomości e-mail do Usługodawcy lub odebrania listu przez Usługodawcę.
 5. Po złożeniu reklamacji w wyżej wskazany sposób należy przesłać zakupiony produkt na adres siedziby Usługodawcy tj. Krościenko Wyżne przy ul. Kasztanowa 31 (38-422).
 6. Usługodawca nie później niż w terminie 30 dni wskaże na adres e-mail Użytkownika, czy wada rzeczywiście wystąpiła, jaka była jej przyczyna oraz w jaki sposób została rozpatrzona reklamacja.
 7. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie oświadczenia w imieniu tego podmiotu może składać osoba, która jest umocowana do działania w jej imieniu.

Reklamacja funkcjonowania serwisu

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@drsobieraj.com lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy. W reklamacji Użytkownik powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.
 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie oświadczenia w imieniu tego podmiotu może składać osoba, która jest umocowana do działania w jej imieniu.

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów:
 1. Doręczenia rzeczy, który jest wyższy niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Usługodawcę. 
 2. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy np. opakowania.
 3. Świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć na adres e-mail usługodawcy (sklep@drsobieraj.com) bądź też przesłać oświadczenie o odstąpieniu pisemnie do siedziby Usługodawcy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta bądź też dostępnego pod adresem drsobieraj.com/pages/odstapienie.
 3. Jeśli Użytkownik odstąpi od umowy poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy, to Usługodawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia.
 4. Usługodawca zwraca uwagę, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownikowi zostaną zwrócone wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Użytkownik zgodził się na inne rozwiązanie.
 6. Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.
 7. Użytkownik ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegóły o sposobach pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji znajdują się na poniższej stronie internetowej:                                         https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Plik PDF Regulaminu:

>> Kliknij Tutaj i Przejdź do Pliku PDF <<

dr Dariusz Sobieraj

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of “de Finibus Bonorum et Malorum” (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, comes from a line in section 1.10.32.

The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested. Sections 1.10.32 and 1.10.33 from “de Finibus Bonorum et Malorum” by Cicero are also reproduced in their exact original form, accompanied by English versions from the 1914 translation by H. Rackham.