fbpx

Rejestracja

A password will be sent to your email address.

Twoje dane osobowe zostaną użyte do obsługi twojej wizyty na naszej stronie, zarządzania dostępem do twojego konta i dla innych celów o których mówi nasza polityka prywatności.

Masz już konto? Zaloguj się →

Polityka Zwrotów I Reklamacji

Reklamacja produktów

 1. W przypadku nienależytego świadczenia usług przez usługodawcę, w szczególności z powodu wad, które mogą posiadać produkty sprzedawane przez Usługodawcę, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. 
 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie po wykryciu wad na adres e-mail Usługodawcy tj. sklep@drsobieraj.com lub też listownie na adres siedziby Usługodawcy.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.
 4. Za datę złożenia reklamacji przyjmuje się datę wpływu wiadomości e-mail do Usługodawcy lub odebrania listu przez Usługodawcę.
 5. Po złożeniu reklamacji w wyżej wskazany sposób należy przesłać zakupiony produkt na adres siedziby Usługodawcy tj. Krościenko Wyżne przy ul. Kasztanowa 31 (38-422).
 6. Usługodawca nie później niż w terminie 30 dni wskaże na adres e-mail Użytkownika, czy wada rzeczywiście wystąpiła, jaka była jej przyczyna oraz w jaki sposób została rozpatrzona reklamacja.
 7. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie oświadczenia w imieniu tego podmiotu może składać osoba, która jest umocowana do działania w jej imieniu.

 Reklamacja funkcjonowania serwisu

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@drsobieraj.com lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy. W reklamacji Użytkownik powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.
 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie oświadczenia w imieniu tego podmiotu może składać osoba, która jest umocowana do działania w jej imieniu.

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów:
 1. Doręczenia rzeczy, który jest wyższy niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Usługodawcę. 
 2. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy np. opakowania.
 3. Świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć na adres e-mail usługodawcy (sklep@drsobieraj.com) bądź też przesłać oświadczenie o odstąpieniu pisemnie do siedziby Usługodawcy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta bądź też dostępnego pod adresem drsobieraj.com/pages/odstapienie
 3. Jeśli Użytkownik odstąpi od umowy poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy, to Usługodawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia.
 4. Usługodawca zwraca uwagę, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownikowi zostaną zwrócone wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Użytkownik zgodził się na inne rozwiązanie.
 6. Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.
 7. Użytkownik ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegóły o sposobach pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji znajdują się na poniższej stronie internetowej:                                         https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 

Plik PDF Polityki Zwrotów i Reklamacji:

>> Kliknij Tutaj i Przejdź do Pliku PDF <<